ECHA - Evropská chemická agentura, jež je přímo zodpovědná za provádění nařízení REACH v členských zemích Evropského společenství. Nařízení REACH patří k nejrozsáhlejším právním předpisům v České republice. Bez velkénadsázky lze uvést, že nařízení ukládá povinnosti prakticky všem podnikajícím osobám bez rozdílu v jaké oblasti podnikají.  V EU jsou proto již déle než 40 roku koordinována a harmonizována pravidla jejich klasifikace, balení a označování všech chemických látek. Od počátku osmdesátých let bylo přikročeno ke zvýšení kontroly nad látkami uváděnými na trh posuzováním jejich rizik při používání. Posuzování zajišťují příslušné orgány zemí EU, jejichž innost koordinuje Evropská komise. Využívají k tomu informace, které jim předávají výrobci a dovozci nových látek při jejich notifikaci (oznamování, v České republice registrace). Látky, které se před 18. zářím 1981 vyskytovaly na trhu ES, byly zapsány do seznamu EINECS a další do později vydaného seznamu NLP. Tyto látky se nazývali také existujícími nebo „starými“ látkami. Všechny ostatní jsou látky „nové“. 

Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Vydáním nařízení (ES) 1907/2006, bylo uzavřeno přibližně sedmileté období, během kterého EU byla připravena koncepce nové chemické politiky EU a její praktická realizace formou výše uvedeného, ve všech členských zemích přímo působícího, nařízení. Realizací uvedeného nařízení by mělo být do roku 2020 dosaženo stavu, že v Evropské unii budou vyráběny a používány pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, jehož bezpečnost bude prověřena.

REACH ruší dělení látek na "existující" a "nové". Všechny látky, které jsou vyráběny či dováženy v množství nejméně 1t/ročně, musí být zaregistrovány. V závislosti na tonáži je určen termín, do kdy musí registrace proběhnout, a množství informací, které musí registrant předložit. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látek samotných nebo obsažených v přípravcích a v předmětech musí po zpracování předepsané zprávy o chemické bezpečnosti a vyhodnocení míry rizika požádat o jejich registraci u Evropské Chemické Agentury. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do těchto zemí dovážena.

V oblasti huminových látek je povinnost předregistrace či registrace platná od 1.1.2010. V kategorii huminové kyseliny a vysokomolekulární frakce huminového spektra jsou v České republice registrování 2 výrobci (Humatex a Amagro), v kategorii fulvokyseliny a nízkomolekulární frakce huminového spektra je registrován jeden výrobce (Amagro).

www.echa.europa.eu