Regenerace půdy Lignohuátem

 Lignohumát - půdní regenerátor

Metodika ozdravení půdy a zvýšení obsahu humusu - biologicky aktivních uhlíkatých látek v půdě

Metodika regenerace půdy  -  půdě dodáme „vyrobený“ aktivní humus:

Pro cílenou regeneraci půdy a zvyšování obsahu humusu v půdě pomocí Lignohumátu doporučujeme 0,7- 1 kg Lignohumátu A nebo AM  /ha za rok ( odpovídá 4-5 l Lignhumátu MAX roztok)  v průběhu 3 let a poté udělat 2 roky pauzu.

Aplikujeme např. rozmetadlem se zapravením nebo postřikem na půdu opět nejlépe se zapravením. Výhodné je spojit tuto aplikaci např. s aplikací jiných hnojiv před setím při základním zpracováním půdy. Cena investice cca 700-1000 Kč/ha – investice do půdy a jejího ozdravení, do stabilizace výnosů.

Odůvodnění a komentář:

Uhlíkaté  látky,  zvláště  jejich   mikrobiálně  využitelná  část (energetický zdroj  pro půdní mikroorganismy), ovlivňují transformace živin v půdě, zejména  přeměny dusíku.  (ČÍŽEK, KREJČOVÁ 1993) .

V současné  době, se snižující se živočišnou výrobou a se změnami v   osevních   postupech   (např. nahrazení  víceletých  pícnin  kukuřicí), je stále obtížnější udržovat rovnovážnou bilanci půdního humusu, která je základním faktorem k zachování vysoké produkční schopnosti půdy. Tam, kde chybí živná půda - krmivo  pro půdní mikroorganismy v podobě aktivního uhlíku z organické hmoty a zejména huminových látek, nemají půdní mikroorganismy co „ jíst“ a nemnoží se. Tím dochází k nedostatečnému poutání živin, vody, zaniká půdní struktura, zhoršuje se vodní a vzdušný režim, vsakovací schopnosti a půda ztrácí úrodnost. Nedostatek organických  hnojiv a posklizňových zbytků  tak zákonitě zvýšil a stále zvyšuje zájem o využívání jiných zdrojů organických uhlíkatých látek. Jedním z nich  je Lignohumát  získávaný z ligninových vláken konverzí za vysokých tlaků a teplot (simulace přírodní humifikace).

Lignohumát patří mezi organický půdní regenerátor obdobně jako humáty, vznikající přirozeně v půdě. Avšak je podstatně rychleji hotový. Pozitivní vlastnosti jsou dány díky  bohatému obsahu bioaktivního uhlíku v podobě huminových kyselin a fulvokyselin, tedy aktivních huminových látek ve značně vysoké koncentraci – 100% huminový preparát s nadpolovičním množstvím fulvokyselin.

Fulvové a huminové kyseliny jsou nezbytnými zdroji uhlíků pro život a rozmnožování půdních mikroorganismů vč. bakterií a mikromycetů, které rozkládají organickou hmotu, poutají živiny, produkují fytohormony a obohacují půdu o humus. Dostatečný obsah organické hmoty v půdě a zejména huminových látek je však důležitý nejen jako zdroj živin pro zemědělskou výrobu, ale zejména jako poutač a zadržovatel vody v půdě a krajině.Huminové látky poutají a vyvazují těžké kovy, toxiny a další nebezpečné látky do netoxických vazeb. Jejich ekologické hledisko je proto pro půdu, vodu a vůbec životní prostředí dost zásadní.

Lignohumát představuje přímo ekvivalent hotových huminových látek - v podstatě vyrobený hotový „aktivní humus“. Má tu výhodu, že jej lze použít tam, kde potřebujeme cíleně zlepšit půdní vlastnosti a regenerovat půdu např. vyhospodařenou, zbavenou organiky, nadměrně ošetřovanou po dlouhá léta pesticidy či jinými jedy, degradovanou antropogenní činností nebo jinak slabou. Po přidání Lignohumátu do půdy se urychluje proces namnožení půdních mikroorganismů, mikromycetů a zejména celulytických bakteriíNavíc přirozeně obsahuje v sušině 3 % síry, dále draslík a přidané mikroelementy.  Pomáhá k ozdravení půdy právě rychlým dodáním hotových, funkčních, biologicky aktivních uhlíkatých látek do půdy v podobě huminových kyselin a fulvokselin přímo v poměru 1:1. Tedy poměru blížícím se poměru v černozemích. Jiné huminové preparáty zejména původem  z uhlí- leonardidu jsou ochuzeny o nízkomolekulární složku v podobě fulvokyselin – tedy právě o nejaktivnější část huminového spektra. Navíc hrozí riziko, že přípravek bude obsahovat těžké kovy původního uhelného ložiska. U Lignohumátu tato skutečnost nehrozí, jelikož proces jeho výroby je  zcela odlišný.  Lignohumát zároveň stimuluje příjem živin kořeny rostlin a samotný rozvoj kořenů, což je asi nejviditelnější a nejrychlejší efekt. Po přidání do půdy se více stimuluje rozvoj půdních baktérií a mikromycetů, zejména celulytických bakterií. Lignohumát také významně zpřístupňuje těžko dostupné živiny např. fosfor. Dokáže vyvazovat ionty Al a tím uvolnit P do roztoku a zpřístupnit ho tak rostlinám. Navíc fosfor navázaný na Lignohumát je pro rostliny lépe přijatelný a využitelný.

V laboratorních podmínkách a posléze v podmínkách provozních bylo zjištěno, že Lignohumát urychluje humifikaci až 4x oproti běžným podmínkám. Např. na farmě Košík u Nymburka po cca 4-5 letech pravidelného používání Lignohumátu na list zjistili, že okraj pole, kde byla půda téměř bílá, bez organiky, dlouhodobě dotčená stavební činností, se po pravidelném používání několikrát ročně postřikem na list v malých dávkách  100 g/ha pro účely stimulace rostlin,  stala půda tmavší, drobtovitější,  získala větší obsah humusu a zejména lépe plodí.

Huminové látky také váží dusík unikající z půdy v podobě nitrátů a brání vyplavování živin do spodních vod. Obdobně to platí i o vyvazování toxinů a těžkých kovů do netoxických vazeb, čímž významně přispívají k čištění půdy a vod. Působením Lignohumátu na běžně obdělávané zemědělské půdy v českých podmínkách se konkrétně zabývala Ing. Krejčová z VÚRV v Praze, která mimo jiné zjistila, že Lignohumát posunuje rovnováhu procesu imobilizace-nitrifikace N v půdním prostředí  ve prospěch  imobilizace a tím dochází ke zvýšení obsahu amoniakálního N v půdě, čímž se významně omezuje únik N v podobě nitrátů.

Z dlouhodobého používání Lignohumátu v našich polních podmínkách tedy plyne následující zjištění: Po pravidelném užívání Lignohumátu, cca po 3, 4 letech půda získává tmavší záhřevnější barvu, drobtovitost a zejména se zvyšuje se obsah humusu – půda zlepšuje úrodnost. Při aplikaci Lignohumátu přímo do půdy tento proces probíhá rychleji, přičemž doporučujeme ke zrychlení efektu užít o něco větší dávky Lignohumátu než při listových aplikacích – 0,7-1 kg/ha. Postřikem na list, kde užíváme nižší koncentrace lignohumátu 60-100 g/ha (0,4-0,5 l Lignohumátu MAX roztok) proces probíhá pomaleji, avšak  zde je hlavním účelem nejprve stimulovat plodinu, rozvoj mohutných kořenů, příjem spoluaplikovaných živin a tím zlepšit odnožování, přezimování, násadu reprodukčních orgánů, zdravotní stav a nakonec výnos rostlin. A významným vedlejším efektem je také ozdravování půdy.

Aplikace Lignhumátu na slámu a posklizňové zbytky

Obdobně doporučujeme použít Lignohumát  na rozklad slámy nebo rostlinných zbytků obdobně jako dusíkatá hnojiva používaná na rozklad slámy.

 Účelem je, aby se sláma nebo zbytky rostlin rychle rozložily, uvolnily se živiny, voda a fytohormony  a došlo tak k lepšímu vzcházení, zakořenění a růstu nově zasetých plodin. A také aby nerozložená sláma nebránila růstu nových rostlinek. Nejefektivnější je aplikovat  v kombinaci spolu s DAMem nebo Močovinou  ( s dusíkem  ) určených na  rozklad slámy. Lignhumát je vhodné nejprve rozpustit ve vodě a vzniklý roztok pak nalít do DAMu nebo kapalné močoviny.

Koncentraci Lignohumátu  na rozklad slámy doporučujeme v dávkách obvyklých pro postřik na list nebo lépe o něco  větší:   100-300 g Lignohumátu A nebo AM /ha ( odpovídá 0,5-1,5 l Lignohumátu MAX roztok /ha).

Výsledek obrázkuAplikací Lignohumátu na slámu se podporuje rozvoj celulytických bakterií, mikromycetů a dalších mikroorganismů, a tím tedy požadovaný rozklad slámy.  Při rozkladném procesu vzniká také oxid uhličitý, metabolity a nakonec humus. V důsledku tohoto intenzivního mikrobiálního života vzniká více organických látek, zlepšuje se vzdušní a vodní režim, mobilizují se živiny do přijatelné formy, např. fosfor.

V praxi na poli si také můžeme všimnout, že někdy nerozložená sláma, např. v podobě slamnaté desky, zůstává v půdním profilu po zaorání -zadiskování hodně dlouho a mechanicky brání normálnímu průběhu zakořeňování zasetých plodin a zbržďuje jejich výživu zvýšeným odběrem dusíku, síry a dalších živin a zejména zvýšeným vody pro sebe a svůj rozklad. Jak bylo už řečeno výše, cílem této aplikace je získat pro rostliny rychlejší komfort z rychleji využitelných živin, fytohormonů  z organických zbytků a z  namnožených těl mikroorganismů a také huminové látky – aktivátory přijmu živin.

 Amagro s.r.o.

Ing. Zora Špirakusová

Pokusnictví, poradenství

5.7.2016