amagro

Obohacení digestátu

Lignohumátem lze obohatit i digestát z bioplynových stanic

Smícháním digestátu s Lignohumátem se společně se živinami z digestátu aplikují i huminové látky. Huminové látky obsažené v Lignohumátu na sebe vážou živiny a zabraňují jejich úniku (zejména dusíku).

Na 1 ha se obvykle aplikuje 10 až 30 m3digestátu. K tomu doporučujeme přidat 0,4 l/ha Lignohumátu MAX.

Jak přidávat Lignohumát MAX do digestátu z bioplynových stanic :

  1. V průběhu míchacího – před plněním do postřikovače nebo fekálu  – množství Lignohumátu MAX by mělo dopovídat dávce 0,4 l/ha. Na 1 ha se dává obvykle  10až 30 t ( 10 – 30 m3 ) digestátu.

Lignohumát v tomto případě homogenizuje digestát a bude zlepšovat jeho vlastnosti tím, že bude bránit usazování. Lignohumát je sorbent, váže na sebe vodu a živiny a tvoří koloidy – ve výše uvedeném poměru se není třeba obávat gelovatění. Ale v nízkých dávkách do 2l a v dostatečném množstí digestátu to nevadí. Nejlépe je Lignohumát MAX před přidáním do digestátu rozředit vodou na menší koncentraci a pak postupně vlévat za kvalitního pravidelného rozmíchávání.

  • Při plnění do postřikovače nebo fekálu  – množství Lignohumátu MAX by mělo dopovídat dávce 0,4 l/ha. Je zde třeba dbát aby Lignohumát MAX byl s digestátem řádně promíchán. Rovněž je ho možno dříve naředit vodou na menší koncentraci. Aplikace širšími trubicemi bude  dle našeho názoru lepší.

Vysvětlení:

Lignohumát, tedy huminové látky v něm, mají tu vlastnost, že dokáží navazovat chemicky pevnější  i labilní vazby s kovy, ionty a plyny s volnými elektronovými páry z okolí. A to vazbou iontovou, kovalentní, vazbou koordinačně kovalentní  ( chelát ) a velkým množstvím velmi slabých vazeb v podobě vodíkových můstků. Huminové látky mají kromě schopností chemického navázání molekul a iontů i schopnost řadu látek vázat pomocí fyzikálních sil. Mohou zachycovat nejen ionty, ale i celé molekuly. Ty jsou zde vázány elektrostatickými van der Waalsovými silami. Právě tyto fyzikální schopnosti zajišťují jejich obdivuhodné sorpční vlastnosti ( umí vytvářet gely ). Vlastnosti huminových látek umožňují také vytvářet mimo jiné i velmi stabilní agregáty ( např. s jíly ).

S řadou mikroprvků tvoří huminové látky koloidní komplexy a působí jako přírodí chelatizátory. Zejména dvoumocné kationty tvoří s Lignohumát pevnější vazby ( např. Ca, Mg ).

Lignohumát tedy bude homogenizovat digestátovou případně jinou směs. Co se týče navázání prvků a dalších látek z digestátu na Huminové látky, to je jistě pozitivní proces, protože budou urychlovat jejich následný příjem rostlinou ( Lignohumát slouží jako aktivní nosič živin a dalších bioaktivních látek  do pletiv a kořenů rostlin ).

Přimíchávání Lignohumátu do digestátu není v Amagro výrazněji odzkoušeno.V praxi odzkoušeno míchání tekutého Lignohumátu do vysušeného digestátu, a to bez jakýchkoliov problémů. Vzniklý produkt se následně vysušil a používal jako hnojivo.